Zasady rekrutacji

 

Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) z państw Europy Środkowo - Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu

na kształcenie w Polsce ze stypendium ministra właściwego

do spraw szkolnictwa wyższego

 

na rok akademicki 2010/2011

 

Zawarte w niniejszym materiale informacje dotyczą osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) nie posiadających polskiego obywatelstwa - obywateli następujących państw: Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Węgier.

Dla polskich przedstawicielstw dyplomatyczno - konsularnych opracowanie niniejsze stanowi instrukcję procesu rekrutacji.

Koncepcja kształcenia jest realizacją zadań wymienionych w Rządowym Programie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą zaakceptowanym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 30 października 2007 roku.

 

I. FORMY I POZIOMY KSZTAŁCENIA

 

Ustala się następujące formy i poziomy kształcenia w uczelniach polskich, o które mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia:

 

1. Studia pierwszego stopnia (zawodowe)

 

Studia zakończone uzyskaniem dyplomu licencjata lub inżyniera na kierunkach podanych, w zał. nr 1. Ze stypendium możliwe tylko studia w trybie stacjonarnym. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia można kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

 

2. Jednolite studia magisterskie

 

Studia zakończone uzyskaniem dyplomu magistra w szkołach wyższych. Jednolite studia magisterskie prowadzone są wyłącznie na kierunkach:

- aktorstwo

- analityka medyczna

- farmacja

- kierunek lekarski

- kierunek lekarsko-dentystyczny

- konserwacja i restauracja dzieł sztuki

- prawo

- prawo kanoniczne

- psychologia

- realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

- weterynaria

 

Na kierunkach: grafika, malarstwo, rzeźba, teologia i reżyseria można odbywać studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

 

3. Studia drugiego stopnia dla najlepszych absolwentówstudiów pierwszego stopnia -

wyższych studiów zawodowych, legitymujących się dyplomem i tytułem licencjata
lub inżyniera. Kandydatów na studia drugiego stopnia zgłaszają:

 

uczelnie – absolwentów tej uczelni w danym roku akademickim

placówki dyplomatyczno-konsularne – absolwentów z lat poprzednich lub absolwentów uczelni w kraju zamieszkania kandydata

 

4. Tzw. studia częściowe, czyli odbycie części studiów wyższych w Polsce przez jeden lub dwa semestry

 

Studia semestralne i dwusemestralne, przewidziane dla studentów przede wszystkim   filologii polskiej na uczelniach zagranicznych i innych zainteresowanych
– tylko stacjonarne.

 

5. Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) - trwające do czterech lat - stacjonarne i niestacjonarne.

 

6. Kształcenie podyplomowe:

 

 • staże habilitacyjne – stacjonarne  i niestacjonarne;
 • studia podyplomowe – czyli inna niż studia doktoranckie forma kształcenia przeznaczona dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych
  - głównie absolwentów uczelni państwa obywatelstwa kandydata.

.

Polskie pochodzenie kandydata jest warunkiem koniecznym przyjęcia i rozpatrywania aplikacji na wszystkie formy kształcenia w Polsce. Posiadacze Karty Polaka nie muszą dokumentować polskiego pochodzenia.

Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata studiów nie dłużej niż na okres programowego trwania danej formy studiów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. zasady i tryb rekrutacji na studia PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w Polsce wraz ze stypendium Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

 

REKRUTACJA

 1. Rekrutacja dotyczy kandydatów polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) nie posiadających obywatelstwa polskiego obywateli Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu i Węgier - zamierzających kształcić się w Polsce na warunkach stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rekrutacja prowadzona jest na studnia pierwszego stopnia z wyłączeniem     kierunków studiów, na których prowadzone są wyłącznie jednolite studia magisterskie (patrz pkt I.2.).

Każdy, kto ukończy studia pierwszego stopnia ma możliwość kontynuować kształcenie na    studiach drugiego stopnia. Kandydaci, którzy uzyskają najlepsze wyniki z postępowania kwalifikacyjnego mają zagwarantowane stypendium na pierwszy i drugi stopień studiów      (o ile podejmą studia drugiego stopnia).

 

Gdy w danym państwie zgłosi się zbyt mała liczba kandydatów, decyzja o wyjeździe podzespołu rekrutacyjnego będzie podejmowana przez Przewodniczącego Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce w porozumieniu  z kierownictwem placówki konsularno - dyplomatycznej w danym państwie. W przypadku podjęcia decyzji o nie organizowaniu egzaminów, kandydaci będą rekrutowani przez cytowany powyżej Zespół  na podstawie dokumentów nadesłanych przez placówkę konsularno - dyplomatyczną.

 

2. Uprawnieni do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce ze stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej są kandydaci spełniający następujące kryteria:

 

1)      udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość);

2)      znajomość języka polskiego w stopniu co najmniej dostatecznym;

3)      ukończony 17 rok życia przed rozpoczęciem kształcenia w Polsce tj. przed
1 października danego roku akademickiego, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się osoby, które nie ukończą 17 lat;

4)      legitymowanie się świadectwem ukończenia szkoły średniej (dojrzałości) uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania – dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę nie dawniej niż trzy lata;

5)      świadectwo z ostatniej klasy / semestru w szkole średniej – dla osób, które
w momencie ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce nie ukończyły jeszcze szkoły;

6)      na świadectwie maturalnym lub ostatnim świadectwie (z ostatniej klasy szkoły średniej) mają z przedmiotów kierunkowych ocenę co najmniej dobrą;

7)      były lub są uczniami szkół średnich z polskim językiem nauczania (w miejscowościach, w których takie szkoły istnieją lub najbliżej okolicy);

8)      odznaczają się dobrym stanem zdrowia, poświadczonym świadectwem wystawionym przez upoważnioną jednostkę służby zdrowia.

Osoby, o których mowa w pkt 3) obowiązane są przedstawić zgodę rodziców lub prawnych opiekunów do podjęcia studiów w Polsce, poświadczoną przez KG RP.

 

3. Odpowiedzialność za kompletność dokumentów i ich zgodność z niniejszymi zasadami spoczywa na polskich placówkach dyplomatyczno - konsularnych w krajach objętych zakresem instrukcji. Szczególne znaczenie ma sprawdzenie polskiego pochodzenia kandydatów.

 

4. Do postępowania kwalifikacyjnego nie dopuszcza się kandydatów, którzy :

- legitymują się polskim świadectwem dojrzałości

- byli lub są studentami w państwach zamieszkania lub innym państwie

- byli lub są studentami uczelni w Polsce

- odbyli roczny kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce

 

 1. Wykaz kierunków studiów, na jakie przewiduje się rekrutację zawiera zał. nr 1. Preferowanymi kierunkami studiów są: filologia polska, kierunki techniczne, rolnicze, ekonomiczne, ścisłe.

Na kierunki: prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna rekrutacja
jest ograniczona i dotyczyć będzie osób, które uzyskają najlepsze wyniki w czasie postępowania kwalifikacyjnego. Na niektóre kierunki uniwersyteckie np. stosunki międzynarodowe uczelnie mogą przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne.
Na kierunki sportowe w akademiach wychowania fizycznego obowiązuje egzamin sprawnościowy.
W niektórych szkołach  wyższych (np. na kierunki ekonomiczne i stosunki międzynarodowe) obowiązuje znajomość języków obcych.

Na studia architektoniczne, konserwację zabytków, uczelnie podejmują decyzję                o przyjęciu po sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji.

 

 1. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 27 lipca 2005 r. prawo
  o szkolnictwie wyższym od 1 października 2006 r. dysponentem stypendiów
  na uczelniach medycznych i artystycznych są odpowiednio minister właściwy
  do spraw zdrowia i minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

1)      Minister właściwy do spraw zdrowia przewiduje przyjęcia na następujące kierunki:

- lekarski

- lekarsko - dentystyczny

- farmaceutyczny

- pielęgniarstwa i fizjoterapii

Podstawą kwalifikacji na studia medyczne osób polskiego pochodzenia, będzie wyłącznie wynik uzyskany z egzaminów testowych i rozmowy kwalifikacyjnej niezależnie od kraju zamieszkania.

Na kierunki: lekarski, lekarsko - dentystyczny i farmaceutyczny kierowane będą te osoby, które oprócz pozytywnego wyniku kwalifikacji w miejscu zamieszkania zdadzą egzamin testowy przeprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia w lipcu br. lub w lipcu 2011 r. (dla osób uczestniczących w kursie przygotowawczym) w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie Łódzkim.

 

2)      Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przewiduje przyjmowanie na wszystkie kierunki artystyczne z zastrzeżeniem,
że ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmą władze uczelni artystycznych na podstawie zdanego egzaminu talentowego z zakresu obowiązującego na dany kierunek studiów. Kandydaci na kierunek: aktorstwo muszą posiadać doskonałą znajomość języka polskiego już w momencie zdawania egzaminu wstępnego. Wymagane jest, aby kandydaci skontaktowali się wcześniej z wybraną przez siebie uczelnią między innymi w celu ustalenia terminu egzaminów wstępnych.

Kandydaci na studia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej                i Teatralnej w Łodzi na kierunki realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego                i fotografia oraz reżyseria mają obowiązek przystąpienia do egzaminów wstępnych razem z obywatelami polskimi.

 

Tryb zgłaszania się na kształcenie w Polsce na warunkach stypendialnych.

 

1. Zainteresowani i uprawnieni kandydaci zgłaszają swój akces kształcenia się w Polsce       w polskim przedstawicielstwie dyplomatyczno - konsularnym właściwym dla miejsca zamieszkania. Zgłoszenia składane inną drogą nie będą rozpatrywane jako aplikacje          o stypendium rządowe.

2. Termin składania dokumentów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie upływa z dniem 23 kwietnia 2010 r., w Gruzji, Kazachstanie, Turkmenistanie, Rosji
i Uzbekistanie – 16 maja 2010 r.

3. Pracownicy placówek dyplomatyczno - konsularnych dokonują wstępnej weryfikacji dokumentów (kompletność, prawidłowość formalna, zgodność z niniejszymi zasadami)      i niezwłocznie przekazują do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej listę kandydatów z informacją o tym, na jaki kierunek studiów (zgodnie z zał. nr 1) kandydat ubiega się.  Na listach nazwiska kandydatów powinny mieć brzmienie takie jak w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość kandydata. Tryb postępowania kwalifikacyjnego zawarty jest w załączniku nr 3.

4. Wstępnej kwalifikacji na studia w Polsce dokonują powołane przez Przewodniczącego Zespołu podzespoły na podstawie sprawdzianu testowego i rozmowy kwalifikacyjnej. Terminy i miejsca pracy podzespołów – będą ustalone w porozumieniu z placówkami dyplomatyczno – konsularnymi, które są odpowiedzialne za zapewnienie warunków organizacyjnych egzaminu, jeśli odbywa się on na terenie ich działania.

5. Propozycje Zespołu zatwierdza minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego/ministrowie właściwi do spraw: zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Odwołanie od wyników kwalifikacji przysługuje jedynie osobom, które przeszły wszystkie etapy kwalifikacji, tj. sprawdziany testowe i rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby nie zakwalifikowane na studia ze stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o przyjęcie na innych warunkach finansowych
tj. zasadach odpłatności lub na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych (tzw. bez świadczeń) o ile posiadają odpowiednie środki finansowe na utrzymanie w Polsce (zakwaterowanie i wyżywienie, pomoce naukowe itp.) lub dodatkowo na pokrycie kosztów nauki w przypadku osób zakwalifikowanych na odpłatności.

Odwołania przekazywane są poprzez polskie placówki dyplomatyczno – konsularne do:

 • BUWiWM – w przypadku stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 • Ministerstwa Zdrowia – w przypadku stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia.
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w przypadku stypendiów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

6. Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów podejmują uczelnie.

7. Podzespół przeprowadzający wstępną kwalifikację może zalecić poprzedzenie studiów wyższych w Polsce odbyciem miesięcznej sesji orientacyjnej lub kursu przygotowawczego (9 miesięcy).

8. Wszelkie informacje dotyczące zakwalifikowania na studia w Polsce przekazuje się 
za pośrednictwem polskich placówek dyplomatyczno - konsularnych.

 

Wymagane dokumenty

1. Kandydaci wypełniają w dwóch egzemplarzach kwestionariusz kandydata na kształcenie 
w Polsce. Wypełniony kwestionariusz, wraz z załącznikami, składają w placówce konsularnej.

2. Do kwestionariusza kandydaci dołączają dokumenty wymienione na jego ostatniej stronie. Kandydaci - uczniowie ostatniej klasy szkoły średniej składają zaświadczenie ze szkoły 
z ocenami ostatniej kwalifikacji. Kopię świadectwa dojrzałości dołączają po zdanym egzaminie maturalnym.

3. Świadectwo maturalne powinno zawierać klauzulę stwierdzającą prawo kandydata do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania.
W przypadku braku takiej klauzuli należy dołączyć zaświadczenie wystawione  przez odpowiednie władze oświatowe kraju jego wydania lub przez polskie przedstawicielstwo konsularno - dyplomatyczne

4. Kopie dokumentów powinny zawierać klauzulę polskiego przedstawiciela dyplomatyczno-konsularnego potwierdzającą zgodność z oryginałem.

5. Osoby zakwalifikowane na studia przyjeżdżają do Polski z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły średniej (dojrzałości). Świadectwo powinno być zalegalizowane  lub opatrzone apostille przez uprawnioną do tego instytucję w kraju wydania.


6. W przypadku niezakwalifikowania się kandydata na studia dokumenty i próbki prac 
nie są zwracane.

 

 

 

 

 

 

 

Zakres merytoryczny wstępnej kwalifikacji na studia ze stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 1. Kandydaci, których dokumenty zostaną przyjęte w polskiej placówce dyplomatyczno – konsularnej, będą poddani postępowaniu kwalifikacyjnemu przez podzespół, powołany      i delegowany przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

 

Postępowanie składa się z następujących  części:

 

 • język polski - test podstawowy, warunkujący przystąpienie do dalszej części egzaminu przewidziany dla kandydatów, którzy nie uczęszczali do polskiej szkoły;
 • pisemny sprawdzian testowy z dwóch przedmiotów kierunkowych; jego wynik nie jest wliczany do ogólnej punktacji z postępowania kwalifikacyjnego;
 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem;

 

Laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego otrzymują stypendium na filologię polską.

Laureat wybierający inny kierunek niż filologię polską zostaje zwolniony
z testu podstawowego i humanistycznego, przy czym z tego drugiego otrzymuje 80 punktów na 100 możliwych.

Finalista olimpiady zostaje zwolniony z pierwszego testu z języka polskiego.
Jeżeli jest to test humanistyczny otrzymuje z niego 80 punktów na 100 możliwych.

 

2. Wykaz kierunków, na które przewidziana jest rekrutacja na rok akademicki 2010/2011 oraz przedmioty, z jakich przeprowadzone będą sprawdziany testowe zawiera zał. nr 1 i 2
do niniejszego dokumentu.

 

3. Sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego jest określony w załączniku nr 3.

 

 

III Zasady rekrutacji na studia drugiego, trzeciego (doktoranckie) stopnia, semestralne i podyplomowe

 

 

Zgłoszenia na studia drugiego stopnia absolwentów z lat ubiegłych lub absolwentów uczelni w kraju zamieszkania kandydata; doktoraty, habilitacje oraz inne kształcenie podyplomowe tj. np. staże naukowe i artystyczne, są rozpatrywane w podanym poniżej trybie:

1. Komplety dokumentów aplikacyjnych, w tym precyzyjnie określoną problematykę stażu, tematykę doktoratu lub habilitacji wraz z opiniami naukowymi i ewentualnie spisem publikacji własnych kandydata, należy składać w polskich placówkach dyplomatyczno - konsularnych.

2. Kandydaci na studia doktoranckie są zobowiązani dołączyć opinie z dotychczasowego miejsca pracy, świadczące o posiadaniu predyspozycji do pracy naukowej i o podejmowanych działaniach o charakterze badawczym.

3. Studia doktoranckie i staże habilitacyjne mogą być odbywane w trybie stacjonarnym i zaocznym (niestacjonarnym).

4. Warunkiem rozpatrywania wniosków przez Zespół do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną wstępnej zgody uczelni na odbycie w niej danej formy kształcenia (nie dotyczy studiów drugiego stopnia).

5. Termin zgłaszania kandydatur

-       na studia drugiego stopnia upływa 30 lipca 2010 r.

-       na pozostałe formy upływa 23 lipca 2010 r.

 

 

Opracowano w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

 

 

Załączniki Załącznik nr1 - Nazwy kierunków studiów

 1. administracja;
 2. aktorstwo;
 3. analityka medyczna;
 4. archeologia;
 5. architektura i urbanistyka;
 6. architektura krajobrazu;
 7. architektura wnętrz;
 8. astronomia;
 9. automatyka i robotyka; 9a. bezpieczeństwo i higiena pracy;
 10. biologia;
 11. biotechnologia;
 12. budownictwo;
 13. chemia;
 14. dyrygentura;
 15. dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
 16. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;
 17. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
 18. edukacja techniczno-informatyczna;
 19. ekonomia;
 20. elektronika i telekomunikacja;
 21. elektrotechnika;
 22. energetyka;
 23. etnologia;
 24. europeistyka;
 25. farmacja;
 26. filologia polska;
 27. filozofia;
 28. finanse i rachunkowość;
 29. fizjoterapia;
 30. fizyka;
 31. fizyka techniczna;
 32. geodezja i kartografia;
 33. geografia;
 34. geologia;
 35. gospodarka przestrzenna;
 36. górnictwo i geologia;
 37. grafika;
 38. historia;
 39. historia sztuki;
 40. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo;
 41. informatyka;
 42. informatyka i ekonometria;
 43. instrumentalistka;
 44. inżynieria biomedyczna;
 45. inżynieria chemiczna i procesowa;
 46. inżynieria materiałowa;
 47. inżynieria środowiska;
 48. jazz i muzyka estradowa;
 49. kierunek lekarski;
 50. kierunek lekarsko-dentystyczny;
 51. kompozycja i teoria muzyki;
 52. konserwacja i restauracja dzieł sztuki;
 53. kulturoznawstwo;
 54. leśnictwo;
 55. malarstwo;
 56. matematyka;
 57. mechanika i budowa maszyn;
 58. mechatronika;
 59. metalurgia;
 60. muzykologia;
 61. nauki o rodzinie;
 62. oceanografia;
 63. oceanotechnika;
 64. ochrona dóbr kultury;
 65. ochrona środowiska;
 66. ogrodnictwo;
 67. organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej;
 68. papiernictwo i poligrafia;
 69. pedagogika;
 70. pedagogika specjalna;
 71. pielęgniarstwo;
 72. politologia;
 73. polityka społeczna;
 74. praca socjalna;
 75. prawo;
 76. psychologia;
 77. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego
  i fotografia;
 78. reżyseria;
 79. reżyseria dźwięku;
 80. rolnictwo;
 81. rybactwo;
 82. rzeźba;
 83. scenografia;
 84. socjologia;
 85. sport;
 86. stosunki międzynarodowe;
 87. technika rolnicza i leśna;
 88. technologia chemiczna;
 89. technologia drewna;
 90. technologia żywności i żywienie człowieka;
 91. teologia;
 92. towaroznawstwo;
 93. transport;
 94. turystyka i rekreacja;
 95. weterynaria;
 96. wiedza o teatrze;
 97. włókiennictwo;
 98. wokalistyka;
 99. wychowanie fizyczne;
 100. wzornictwo;
 101. zarządzanie i inżynieria produkcji;
 102. zarządzanie;
 103. zootechnika.Załącznik nr2 - Wykaz przedmiotów z jakich przeprowadzone będą sprawdziany testowe na poszczególne kierunki studiów

 

j. polski, historia

administracja

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

europeistyka

filologia polska

filozofia

historia

nauka o rodzinie

pedagogika

politologia

prawo

socjologia

teologia

wiedza o teatrze

historia sztuki

kulturoznawstwo

muzykologia

ochrona dóbr kultury

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

aktorstwo

architektura wnętrz

grafika

instrumentalistyka

jazz i muzyka estradowa

dyrygentura

kompozycja i teoria muzyki

malarstwo

organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

polityka społeczna

praca socjalna

realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

reżyseria dźwięku

reżyseria

rzeźba

scenografia

stosunki międzynarodowe – uniwersytety

wokalistyka

wzornictwo

 

 

 

 

 

matematyka, fizyka

architektura i urbanistyka

astronomia

automatyka i robotyka

budownictwo

elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika

energetyka

fizyka

fizyka techniczna

geodezja i kartografia

geologia

gospodarka przestrzenna

górnictwo i geologia

informatyka

inżynieria chemiczna i procesowa

inżynieria materiałowa

inżynieria środowiska

matematyka

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

metalurgia

oceanotechnika

technologia chemiczna

technologia drewna

włókiennictwo

transport

zarządzanie i inżynieria produkcji

papiernictwo i poligrafia

edukacja techniczno - informatyczna

technika rolnicza i leśna

 

biologia, chemia

analityka medyczna

architektura krajobrazu

biologia

biotechnologia

farmacja

kierunek lekarski

kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)

oceanografia

ogrodnictwo

ochrona środowiska

fizjoterapia

rolnictwo

technologia żywności i żywienia człowieka

weterynaria

wychowanie fizyczne

rybactwo

zootechnika

 

matematyka, geografia

ekonomia

finanse i rachunkowość

informatyka i ekonometria

stosunki międzynarodowe – uczelnie ekonomiczne

zarządzanie

turystyka i rekreacja (lub biologia - do wyboru dwa z trzech przedmiotów)

geografia

 

j.polski, biologia

pielęgniarstwo

psychologia

pedagogika specjalna

sport

 

biologia, matematyka

architektura krajobrazu

leśnictwo

 

 

historia, geografia

archeologia

etnologia

 

matematyka, chemia

chemia

technologia chemiczna

towaroznawstwo

 

historia, chemia

konserwacja i restauracja dzieł sztuki

 

fizyka, biologia

inżynieria biomedyczna

 

Załącznik nr3 - tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest anonimowo. Dane kandydatów
są utajnione. Kandydaci przy wejściu na salę, w której odbywa się część pisemna, otrzymują kartę z numerem egzaminacyjnym. Kandydat wypełnia jej lewą część i oddaje ją przewodniczącemu podzespołu. Prawą część zachowuje dla siebie.

 

Swój numer egzaminacyjny oraz kierunek studiów kandydat wpisuje na teście. Numerem tym posługuje się również w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewodniczący przechowuje lewe części karty wszystkich kandydatów
w zaklejonej i opieczętowanej kopercie.

 

Po każdej z części egzaminu wywieszane są wyniki tj. nr kandydata, liczba uzyskanych punktów oraz informacja o dopuszczeniu lub nie do części ustnej
oraz po obu częściach informacja o wstępnym zakwalifikowaniu na studia w Polsce
ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Odtajnienie następuje
po zakończeniu obydwu etapów i wywieszeniu listy osób wstępnie zakwalifikowanych
na studia w Polsce ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Lista zawiera numer kandydata i kierunek studiów.

 

Do numeru egzaminacyjnego przypisywane jest imię i nazwisko (z lewej części karty).
Taka lista (w formie protokołu) przedstawiana jest ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego do akceptacji. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej sporządza listę imienną zaakceptowanych osób i przesyła do KG RP. Stanowi ona podstawę do zawiadomienia kandydata przez KG o zgodzie na podjęcie studiów w Polsce ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odrębnie (za pośrednictwem KG RP) powiadomi kandydatów o przyznaniu stypendium i przyjęciu na studia medyczne i artystyczne.

 

Maksymalna punktacja z obu części egzaminu wynosi 250 punktów: po 100 punktów
z jednego testu kierunkowego i 50 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Czas trwania testu podstawowego z języka polskiego – 90 minut. Punkty z tego testu nie są wliczane do ogólnej punktacji.

Czas trwania testu z jednego przedmiotu – 120 minut.

Kandydaci, którzy uzyskali z dwóch testów kierunkowych minimum140 punktów mogą być zwolnieni z części ustnej.

Kandydaci, którzy uzyskali z dwóch testów kierunkowych 80 lub mniej punktów nie są dopuszczani do części ustnej.

Przewodniczący podzespołu może podnieść lub obniżyć próg zwolnienia
lub niedopuszczenia do części ustnej o maksymalnie 20 punktów w zależności
od poziomu kandydatów.

Powyższe zmiany mogą dotyczyć wszystkich testów kierunkowych lub testów
dla wybranych grup kierunków studiów.

 

Załącznik nr4 - Podstawowe informacje dla cudzoziemców polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) nie posiadających polskiego obywatelstwa podejmujących kształcenie w Polsce

cz. I.  FORMY I POZIOMY KSZTAŁCENIA W POLSCE

 

 1. Studia pierwszego stopnia - licencjackie trwają od 6 do 8 semestrów, inżynierskie 7 lub 8 semestrów i kończą się uzyskaniem odpowiednio dyplomu licencjata lub inżyniera.
 2. Studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie) - trwają 3 lub 4 semestry i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra przez osoby, które uprzednio ukończyły studia zawodowe.
 3. Jednolite studia magisterskie - w większości uczelni trwają 5 lat. Wyjątek stanowią studia w akademiach medycznych

- kierunek lekarski - 6 lat + 13 miesięcy obowiązkowego stażu medycznego,

- stomatologia i farmacja - 5 lat + 12 miesięczny obowiązkowy staż.

 1. Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) - trwające maksymalnie 4 lata.
 2. Studia podyplomowe - inne formy kształcenia przeznaczone dla osób legitymujących się ukończeniem studiów wyższych. Z reguły studia podyplomowe są płatne.

 

 

cz. II.  WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ ABY ROZPOCZĄĆ  KSZTAŁCENIE

W POLSCE

 

Osoby zakwalifikowane na kształcenie w Polsce aby rozpocząć studia lub inne formy     kształcenia muszą spełnić następujące warunki.

 

 1. Zalegalizować pobyt w Polsce na czas oznaczony. Informacji na ten temat udzielają i pomagają załatwić formalność - odpowiednie komórki organizacyjne w szkołach wyższych.
 2. Przedstawić w szkole wyższej zalegalizowane w kraju wydania oryginały dokumentów

- świadectwa ukończenia szkoły średniej (dojrzałości) uprawniające do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania - dotyczy osób podejmujących studia wyższe    (patrz cz. I  pkt 1 i 3)

- dyplomu ukończenia studiów wyższych (dla pozostałych form wymienionych w  cz.I)

 1. Przedstawić aktualne świadectwo zdrowia zaświadczające o tym, że dana osoba może podjąć kształcenie w Polsce.
 2. Osoby, które rozpoczynają kształcenie w Polsce a w chwili przyjazdu do Polski są niepełnoletnie przedstawiają potwierdzoną przez polską placówkę dyplomatyczno - konsularną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd do Polski w celu podjęcia studiów wyższych.
 3. Mieć ze sobą wykupioną na okres pobytu w Polsce polisę ubezpieczeniową pokrywającą koszty leczenia w Polsce.

Osoby pochodzące z państw Unii Europejskiej o ile podlegają ubezpieczeniu w swoim   kraju muszą posiadać druk Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Osoby, które nie mają dokumentów wymienionych powyżej mogą ubezpieczyć się dobrowolnie poprzez zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Składkę ubezpieczenia dobrowolnego za osoby o udokumentowanym polskim pochodzeniu (opinia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej) - studentów lub uczestników studiów doktoranckich - opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna, w której odbywają kształcenie.

 1. Podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym oraz innymi informacjami wymienionymi w oświadczeniu.

 

Osoby, które nie spełnią wymienianych powyżej warunków, a zwłaszcza warunków przedstawionych w pkt 1 i 2, muszą liczyć się z konsekwencjami niedopuszczenia do kształcenia i cofnięcia stypendium w przypadku stypendystów.

Informacja o zasadach wypłacania stypendium stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

 

cz. III  POZOSTAŁE INFORMACJE

 

 1. Cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w Polsce. Cudzoziemców kształcących się w polskich szkołach wyższych obowiązuje przestrzeganie regulaminów obowiązujących w danej szkole wyższej.
 2. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym kształcenia cudzoziemców (w tym również narodowości polskiej) w Polsce jest ustawa z 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (art.43) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych  i pracach rozwojowych, ze zmianami.

Obydwa akty prawne do wglądu w szkołach wyższych.

 
Załącznik nr5 - Informacja dla stypendystów RP o zasadach wypłacania stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Stypendium przyznaje po zasięgnięciu opinii Zespołu ds Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce przy Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej:

-        minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego dla osób kształcących się w nadzorowanych uczelniach

-        ministrowie właściwi do spraw

·  zdrowia

·  kultury i dziedzictwa narodowego

·  gospodarki morskiej

w nadzorowanych uczelniach.

 1. Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata studiów i szkoleń. Może być również przyznane na okres krótszy niż rok akademicki.
 2. Stypendium przyznawane jest na jedną formę kształcenia i na jeden kierunek studiów. Podjęcie przez stypendystę jednocześnie innej formy kształcenia lub studiów równoległych na drugim kierunku następuje za zgodą i na warunkach określonych przez uczelnię.
 3. Stypendium wypłacane jest w miesiącach, w których odbywają się zajęcia wynikające z toku studiów (w tym również obowiązkowe praktyki) nie dłużej jednak niż przez 10 m-cy w ciągu roku akademickiego.

Stypendystom zamieszkałym na stałe poza Europą i w azjatyckiej części Federacji          Rosyjskiej za okres wakacji może być wypłacane stypendium o ile przebywają w tym       czasie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Stypendium przyznane na określoną formę kształcenia wypłacane jest w kolejnych latach nauki cudzoziemcom, którzy:

 

  1. zaliczyli poprzedni rok studiów,
  2. posiadają wizę lub kartę pobytu uprawniającą do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony,
  3. nie nabyli uprawnień do stypendium socjalnego przysługującego obywatelom polskim.

 

 1. Stypendium nie jest wypłacane w okresach kiedy stypendysta przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż miesiąc.

 

 1. Stypendium może być cofnięte w przypadku gdy stypendysta:

 

 1. podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało mu przyznane stypendium,
 2. powtarza wielokrotnie dany semestr lub rok studiów,
 3. został ukarany dyscyplinarnie lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

8.   Studenci stypendyści Rządu Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się raz w czasie trwania kształcenia o:

 

 • zasiłek na zagospodarowanie na I roku studiów,
 • zasiłek losowy.

 

9.   Stypendyści Rządu Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się również o zasiłek w       związku z przygotowaniem pracy dyplomowej i pracy doktorskiej.

 

10. Wszelkie zmiany kierunków studiów, uczelni lub poziomu kształcenia wymagają zgody przyznającego stypendium. Wnioski zainteresowanych przekazywane są do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej za pośrednictwem uczelni, w której odbywają kształcenie wraz z jej opinią.

 

 

 

Załącznik nr6 - oświadczenie

...............................................

imię i nazwisko (pisane jak w paszporcie)

 

...............................................

data urodzenia

 

...............................................

adres

 

...............................................

kraj

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

Oświadczam, iż otrzymałem/-am następujące dokumenty:

 

 1. Nazwy kierunków studiów na jakich cudzoziemcy mogą podejmować studia w Polsce.
 2. Podstawowe informacje dotyczące kształcenia w Polsce dla cudzoziemców (polskiej narodowości) podejmujących kształcenie w Polsce.
 3. Sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

 

do zapoznania się i stosowania.

 

 

 

 

 

..............................................                                                ................................................

miejsce i data                                                                      czytelny podpis

 

 

 

..............................................                                                ................................................

miejsce i data                                                                      podpisy rodziców lub prawnych opiekunów -                                                                                                                                                                                                          dotyczy osób niepełnoletnich

 

 

 

 

Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce

 

 

BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA
I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

 

 

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
sekretariat: tel.+48 22 393-38-02 +48 22 393-38-02
fax: +48 22 826-28-23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA KSZTAŁCENIE W POLSCE

W ROKU AKADEMICKIM …./….

 

 

I.            DANE OSOBOWE

 

1.    Nazwisko:

___________________________________________________________________________________________________________________

2.    Imię:

____________________________________________________________________________________________________________________

3.    Miejsce urodzenia

__________________________________________________________________________________________________________________

4.    Data urodzenia:

___________________________________________________________________________________________________________________

5.    Płeć (M/K):

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

6.    Nazwisko i imiona rodziców:

a) Matka:

b) Ojciec:

 

 

7.    Narodowość:

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

8.    Obywatelstwo[1]:                         Numer paszportu               :                                                           Data ważności:

_______________________________________________________________________________________________________________

 

9.    Stan cywilny (zakreślić):        Wolny                  żonaty/a

_________________________________________________________________________________________________________________

 

10. Dzieci:          Tak/Nie                Jeżeli tak, to ile?

_________________________________________________________________________________________________________________

 

11. Aktualny adres:

_______________________________________________________________________________________-__________________________

Tel.:                                                            Fax:                                                    E-mail:

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

12. Nazwisko i adres osoby, którę należy powiadomić w razie konieczności:

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Tel.:                              Fax:                      E-mail:

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

II.        EDUKACJA

13. Szkoły:

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Szkoły ukończone                           Czas trwania                      Miejsce                        Certyfikaty/Dyplomy

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

14. Uniwersytety:

 

Uniwersytet ukończony:               Wydział lub Instytut                   Czas trwania                                 Miejsce
____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

15.  Forma kształcenia w Polsce o jaką ubiega się kandydat:

Studia wyższe (podać kierunek studiów, ew. nazwę uczelni)

a)      Pierwszego stopnia (zawodowe)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

b)     Drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

c)      Jednolite studia magisterskie

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Studia podyplomowe (podać kierunek studiów, ew. nazwę uczelni)

a)      Trzeciego stopnia (doktoranckie)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

b)     inne (podać jakie)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Staże (naukowe, artystyczne, inne)

 

__________________________________________________________________________________________________________________

16.  Warunki finansowe na jakich kandydat zamierza kształcić się w Polsce:

Odpłatność

Bez odpłatności i świadczeń stypendialnych

Stypendium Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

 

_________________________________________________________________________________________________________________

17. Znajomość języków

Język ojczysty/

 

 

Języki obce

Rozumienie                        W mowie             W piśmie             Czytanie

__________________________________________________________________________________________________________________

Polski:______________________________________________________________________________________________________________

Angielski:___________________________________________________________________________________________________________

Niemiecki:___________________________________________________________________________________________________________

Francuski:___________________________________________________________________________________________________________

Inne:_______________________________________________________________________________________________________________

*Zaznaczyć

b. dobra, dobra, średnia, słaba

18. Dotychczasowe pobyty naukowe lub zawodowe w Polsce lub innych krajach

Kraj

Od

Do

źródło finansowania_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

 

19. Doświadczenie praktyczne lub zawodowe zdobyte w trakcie lub po studiach:

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

III.       PLANOWANE STUDIA W POLSCE

dotyczy staży naukowo-badawczych

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

 

20.  Nazwa instytucji/ Nazwisko profesora:

___________________________________________________________________________________________________________________

20.1. Wydział:

____________________________________________________________________________________________________________________

20.2. Kierunek (temat) studiów:

____________________________________________________________________________________________________________________

21. Czas planowanego pobytu w Polsce :

_____________________________________________________________________________________________________________________

Od: …../….../….                Do: …./…../…./

Razem miesięcy:…….…(do 10 miesięcy)

22. Projekt badawczy w Polsce:

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

IV. DO KWESTIONARIUSZA NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY :

 

 

studia pierwszego stopnia jednolite magisterskie:

 

· kopię świadectwa maturalnego

· zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku

· inne dokumenty np. opinia organizacji polonijnej, parafii itp.

· próbki prac lub kasety z nagraniami – w przypadku kandydatów na studia artystyczne (do uczelni w Polsce muszą być dostarczone do końca maja);

· opinia o polskim pochodzeniu;

· zgoda rodziców lub prawnych opiekunów - dotycząca osób niepełnoletnich.

 

pozostałe formy kształcenia:

· kopie certyfikatów i dyplomów z wykazem ocen;

· listy polecające od 2 profesorów ze swojego kraju;

· zgoda na przyjęcie wystawiona przez uczelnię albo pracownika wybranej instytucji naukowej stwierdzająca, że projekt naukowy kandydata może być przeprowadzony w instytucji przyjmującej;

· inne dokumenty (zaświadczenia o znajomości języków obcych, itp.);

· opinia o polskim pochodzeniu*

Osoby posiadające Kartę Polaka dołączają jej kopie.

 

*Dołącza KG RP osobom zakwalifikowanym.

 

 

Zgłoszenie należy sporządzić w 2 kopiach.

 

 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami stypendium rządu RP może być cofnięte jeżeli stypendysta podał nieprawdziwe informacje na podstawie których stypendium zostało przyznane.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miejsce                                   Data                                   Podpis kandydata

 


[1] należy podać wszystkie posiadane

powrót na górę

BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA

I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

 

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

sekretariat: tel.+48 22 393-38-02

fax: +48 22 826-28-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA KSZTAŁCENIE W POLSCE

W ROKU AKADEMICKIM …./….

 

 

I. DANE OSOBOWE

 

 

1. Nazwisko:

 


2. Imię:

 


3. Miejsce urodzenia

 

4. Data urodzenia:

 

5. Płeć (M/K):

 


6. Nazwisko i imiona rodziców:

a) Matka:

b) Ojciec:

 

 

7. Narodowość:

 


8. Obywatelstwo[1]: Numer paszportu : Data ważności:

 

 

9. Stan cywilny (zakreślić): Wolny Żonaty/a

 


10. Dzieci: Tak/Nie Jeżeli tak, to ile?

 


11. Aktualny adres:

 

Tel.: Fax: E-mail:

 


12. Nazwisko i adres osoby, którą należy powiadomić w razie konieczności:

 

 

Tel.: Fax: E-mail:

 

 

 


II. EDUKACJA

13. Szkoły:

 


Szkoły ukończone Czas trwania Miejsce Certyfikaty/Dyplomy

 


 


14. Uniwersytety:

Uniwersytet ukończony: Wydział lub Instytut Czas trwania Miejsce

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


15. Forma kształcenia w Polsce o jaką ubiega się kandydat:

Studia wyższe (podać kierunek studiów, ew. nazwę uczelni)

a) Pierwszego stopnia (zawodowe)

___________________________________________________________________________________

 

b) Drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie)

___________________________________________________________________________________

 

c) Jednolite studia magisterskie

___________________________________________________________________________________

 

Studia podyplomowe (podać kierunek studiów, ew. nazwę uczelni)

a) Trzeciego stopnia (doktoranckie)

___________________________________________________________________________________

 

b) inne (podać jakie)

___________________________________________________________________________________

 

Staże (naukowe, artystyczne, inne)


16. Warunki finansowe na jakich kandydat zamierza kształcić się w Polsce:

Odpłatność

Bez odpłatności i świadczeń stypendialnych

Stypendium Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

 

 

17. Znajomość języków

Język ojczysty/

 

 

Języki obce

Rozumienie W mowie W piśmie Czytanie

 

Polski:

Angielski:

Niemiecki:

Francuski:

Inne:

*Zaznaczyć

b. dobra, dobra, średnia, słaba

18. Dotychczasowe pobyty naukowe lub zawodowe w Polsce lub innych krajach

Kraj

Od

Do

Źródło finansowania

 

   
 
 
 
 
 

 

 


19. Doświadczenie praktyczne lub zawodowe zdobyte w trakcie lub po studiach:

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


III. PLANOWANE STUDIA W POLSCE

dotyczy staży naukowo-badawczych

 


20. Nazwa instytucji/ Nazwisko profesora:

 

20.1. Wydział:

 

20.2. Kierunek (temat) studiów:

21. Czas planowanego pobytu w Polsce :

 

Od: …../….../…. Do: …./…../…./

Razem miesięcy:…….…(do 10 miesięcy)

22. Projekt badawczy w Polsce:

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


IV. DO KWESTIONARIUSZA NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY:

 

studia pierwszego stopnia jednolite magisterskie:

 

· kopię świadectwa maturalnego

· zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku

· inne dokumenty np. opinia organizacji polonijnej, parafii itp.

· próbki prac lub kasety z nagraniami – w przypadku kandydatów na studia artystyczne (do uczelni w Polsce muszą być dostarczone do końca maja);

· opinia o polskim pochodzeniu;

· zgoda rodziców lub prawnych opiekunów - dotycząca osób niepełnoletnich.

 

pozostałe formy kształcenia:

· kopie certyfikatów i dyplomów z wykazem ocen;

· listy polecające od 2 profesorów ze swojego kraju;

· zgoda na przyjęcie wystawiona przez uczelnię albo pracownika wybranej instytucji naukowej stwierdzająca, że projekt naukowy kandydata może być przeprowadzony w instytucji przyjmującej;

· inne dokumenty (zaświadczenia o znajomości języków obcych, itp.);

· opinia o polskim pochodzeniu*

Osoby posiadające Kartę Polaka dołączają jej kopie.

 

*Dołącza KG RP osobom zakwalifikowanym.

 

 

Zgłoszenie należy sporządzić w 2 kopiach.

 

 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami stypendium rządu RP może być cofnięte jeżeli stypendysta podał nieprawdziwe informacje na podstawie których stypendium zostało przyznane.

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….

Miejsce Data Podpis kandydata 

 

 [1] należy podać wszystkie posiadane