Historia polskich klas

Historia polskich klas

 

W 1995 roku w Polsce weszła w życie ustawa o repatriacji, która Polakom, zesłanym niegdyś na tereny byłego Związku Radzieckiego oraz ich potomkom dała możliwość ubiegania się o powrót do kraju. Obok jednego z najważniejszych kryteriów ważnych do spełnienia, czyli potwierdzenia znajomości języka polskiego, istnieje również wymóg znajomości języka polskiego. Stąd potrzeba przysyłania do Kazachstanu nauczycieli języka polskiego. I tak jedną ze szkół, która jako pierwsza wprowadziła jeżyk polski i zaprosiła nauczyciela z Polski była Szkoła – Gimnazjum nr 23.Inicjatorem otwarcia polskich klas była Ambasada RP w Kazachstanie oraz Stowarzyszenie Polaków „Więź” na czele z Prezesem Aleksandrem Lewkowskim

Albert Lewkowski

 

W ciągu minionych 20-tu lat w polskich klasach uczyli:

Pani Anna Samson

Anna Samson

 

Pan Michał Greczyło

Micha? Greczy?o

Pani Ewa Zielińska

Ewa Zielinska

 

Pani Magdalena Gołczyk
Magdalena Go?czyk

 

 

Pani Teresa Sandulowicz
Teresa Sandu?owicz

 

Pani Marta Zielińska

Marta Zieli?ska

 

Pan Maria Księżek-Zamlewska
Maria  Księżek-Zamlewska

 

Pan Henryk Pryzwrzej
Henryk Przywrzej

 

 Pani Justyna Całczyńska
Justyna Całczyńska

Pani Natalia Barcz
Pani Natalia Barcz

26 marca 2002 roku podczas wizyty uczniów polskich klas wraz z Dyrektorem Szkoły Margaritą Narbajewą w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu podpisane zostało porozumienie o współpracy między szkołami. Od tej pory uczniowie polskich klas rokrocznie wyjeżdżają do Polski głównie w oparciu o niniejsze porozumienie.

 

Porozumienie

 

 

System nauczania w polskich klasach

 

Warunkiem założenia polskiej klasy jest zgłoszenie się przynajmniej 15-tu chętnych , najczęściej na poziomie klas VII , VIII, IX ( czyli w wieku 14-16 lat ).

Są to klasy o profilu humanistycznym. W języku polskim prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów : język polski , praktyczny język polski , technika tłumaczenia , literatura polska , historia Polski i geografia Polski. Pozostałe zajęcia prowadzone są w języku rosyjskim. Dodatkowo odbywają się zajęcia fakultatywne oraz zajęcia w kole języka polskiego , gdzie uczniowie poznają polskie tradycje , uczą się pieśni i tańców polskich.

Ilość obowiązkowych  zajęć w języku polskim to 8 w klasach VII , VIII i IX oraz 9 w klasach X i XI. Do świadectwa dojrzałości po ukończeniu szkoły wpisuje się ocenę z języka polskiego i techniki tłumaczenia w rubryce o kursach dodatkowych.

Naukę języka polskiego umożliwia się nie tylko dzieciom polskiej narodowości , choć ci stanowią większość w polskich klasach. Wśród uczniów spotkać można wielu tych , którzy nie wiążą swej przyszłości z Polską , ale uczą się języka z zainteresowania , dla poszerzenia horyzontów , poznania nowej kultury. Uczniowie polskiego pochodzenia mają możliwość po ukończeniu szkoły i pomyślnym zdaniu egzaminów maturalnych przystąpić do egzaminów z języka polskiego i ubiegać się o stypendium Rządu Polskiego. Dotychczas udało się to około 60-ciu osobom , które na ten moment są już absolwentami polskich uczelni bądź kontynuują naukę.

Nauka w polskiej klasie opiera się również o szeroko rozwiniętą działalność pozaszkolną związaną często ze Stowarzyszeniem Polaków. Stąd częste uczestnictwo uczniów polskich klas w uroczystościach organizowanych przez Miasto , Asamblej Narodów Kazachstanu i Ambasadę RP a dziś Konsulat Generalny RP w Kazachstanie.